Bruto Staatsschuld.

Het totaal van uitstaande rechtsgeldig tot stand gekomen schuldverplichtingen ten laste van de Staat, daaronder begrepen de nog niet opgenomen bedragen van gecontracteerde schuld, alsmede achterstallige renten en kosten, zowel van die welke een delgingsverplichting van de Staat inhouden, als van die welke een waarborgverplichting van de Staat inhouden. (Wet op de Staatsschuld artikel 1 lid i)

 

Netto Staatsschuld.

De bruto Staatsschuld minus de geldende vorderingen van de Staat die in het lopende dienstjaar opeisbaar zijn, daaronder begrepen de nog op te nemen bedragen van gecontracteerde schuld, voor zover de vorderingen niet behoren tot de lopende inkomsten van de gewone dienst der Staatsbegroting

 

Binnenlandse Staatsschuld.

Tot de binnenlandse Staatsschuld ( geld zowel voor de bruto Staatsschuld als de netto Staatsschuld) worden de geldende schuldverplichtingen aan ingezetenen gerekend, luidende in Surinaamse munt of in een andere muntaandoening, met inbegrip van waarborgverplichtingen  (Wet op de Staatsschuld  artikel 2 lid 1 en 2)

 

Buitenlandse Staatsschuld.

Tot de buitenlandse Staatsschuld ( geld zowel voor de bruto Staatsschuld als de netto Staatsschuld) worden de geldende schuldverplichtingen aan niet-ingezetenen gerekend, luidende een andere muntaanduiding dan de Surinaamse, dan wel in Surinaamse munt, met inbegrip van de waarborgverplichtingen  (Wet op de Staatsschuld  artikel 2 lid 1 en 3)