De Minister van Financien draagt er zorg voor dat binnen zes weken na elk kalenderkwartaal, een overzicht van de bruto Staatsschuld wordt gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede in ten minste twee landelijke verschijnende dagbladen. De Minister van Financien kan de publicatie mede langs de elektronische weg wereldwijd doen plaatsvinden(artilkel 8 lid 1).