Het Bureau voor de Staatsschuld is bij Wet ingesteld, middels de” Wet op de Staatsschuld” van 19 maart 2002 (SB 2002 no. 27) (artikel 14)

Het Bureau voor de Staatsschuld begon haar werkzaamheden op 1 augustus 2004, en alle aan het Bureau voor de Staatsschuld toebedeelde taken werden door het Ministerie van Financien en de Centrale Bank van Suriname aan het Bureau voor de Staatsschuld overgedragen.

Taken van het Bureau voor de Staatsschuld (artikel 15):

Onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financien, heeft het Bureau voor de Staatsschuld het operationeel beheer van de Staatsschuld tot taak, welke taken omvatten:

  • het ontwikkelen en uitwerken van de strategie voor het schuldbeheer van de Staat Suriname, afgestemd op de Staatsbegroting;
  • het voeren van de centrale administratie van de Staatsschuld in de meeste ruime zin en het aanbieden van de schulddocumenten ter registratie aan de Rekenkamer;
  • het verzorgen van uitgiften van staatsleningen en schatkistpapier door middel van open bare inschrijvingen;
  • het verrichten van geld- en kapitaalmarktoperaties inzake schatkistpapier;
  • het verrichten van betalingen van renten en aflossingen in het kader van de schuldendienst van de Staatsschuld, en de nakoming van andere met de Staatsschuld samenhangende verplichtingen;
  • het houden van schuldregisters en rekeningenstelsels betreffende de Staatsschuld overeenkomstig voorschriften bij wet, en het vervullen van de daarbij nodige verrichtingen, waaronder de afgifte van fysieke documenten als bewijs van inschrijving;
  • het zorgdragen voor de informaticasystemen inzake de Staatsschuld;
  • het samenstellen van de documenten voor de verantwoording door de Minister van Financien;
  • het verzorgen van publicaties over de Staatsschuld,waaronder die voorgeschreven in artikel 8 lid1.

Wettelijke Staatschuld in mln SRD

Staatsschuld in mln USD volgens de internationale definitie

Schuld bbp ratio's