Bruto Staatsschuld

Het totaal van uitstaande rechtsgeldig tot stand gekomen schuldverplichtingen ten laste van de Staat, daaronder begrepen de uitstaande lopende schuld alsmede achterstallige renten en kosten, zowel van die welke een delgingsverplichting van de Staat inhouden, als van die welke een waarborgverplichting van de Staat inhouden. (S.B. 2016 No.63 artikel 1A)

Netto Staatsschuld

De bruto Staatsschuld minus de geldende vorderingen van de Staat die in het lopende dienstjaar opeisbaar zijn, voor zover de vorderingen niet behoren tot de lopende inkomsten van de gewone dienst der Staatsbegroting. (S.B. 2016 No.63 artikel 1B)

De bruto en de netto Staatsschuld worden onderverdeeld in een binnenlandse en een buitenlandse schuldcomponent. (S.B. 2002 No.63 artikel 2 lid 1)

Binnenlandse Staatsschuld

Tot de binnenlandse Staatsschuld  worden de geldende schuldverplichtingen aan ingezetenen gerekend, luidende in Surinaamse munt of in een andere muntaanduiding, met inbegrip van waarborgverplichtingen. (S.B 2002 No.27 artikel 2 lid 2)

Buitenlandse Staatsschuld

Tot de buitenlandse Staatsschuld worden de geldende schuldverplichtingen aan niet-ingezetenen gerekend, luidende in een andere muntaanduiding dan de Surinaamse, dan wel in Surinaamse munt, met inbegrip van de waarborgverplichtingen. (S.B. 2002 No.27 artikel 2 lid 3)

Wettelijke Staatschuld in mln SRD

Staatsschuld in mln USD volgens de internationale definitie

Schuld bbp ratio's